top of page

Stadgar

STADGAR för Villaföreningen Lindegård

Organisationsnummer 802404-1793

  § 1 Ändamål

Föreningen är en opolitisk sammanslutning av villaägare inom Enskede gård. Föreningens ändamål är att tillvarata föreningsmedlemmarnas gemensamma intressen i exempelvis administrativa, ekonomiska, miljömässiga, byggnads- och trafiktekniska samt sociala frågor. Föreningen är organisatoriskt obunden men skall kunna samarbeta med andra villaföreningar och liknande organisationer i fria former.

 § 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen äger varje villaägare eller dennes representant, som hos styrelsen eller någon föreningsmedlem anmält sig som medlem och betalat fastställd årsavgift. Medlem, som förlorar sitt medlemskap, äger ingen rätt till föreningens medel eller tillgångar.

 § 3 Styrelse

a) Ledningen av föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sju ledamöter. Till styrelsen kan adjungeras ytterligare personer med specialkompetens inom särskilt område eller som ansvarig för särskilda aktiviteter.

b) Ordföranden, eller vid dennes frånvaro, vice ordföranden ska kalla medlemmarna till möte, då styrelsen så bestämmer, samt leda föreningens och styrelsens arbete.

c) Sekreteraren ska föra protokoll vid sammanträden och möten, handha föreningens löpande korrespondens samt överlämna till ordföranden inkomna förslag från föreningsmedlemmarna, som kan beröra föreningen.

d) Kassören ska inkassera årsavgifter, ombesörja utbetalning för föreningens räkning, förvalta föreningens medel och föra dess räkenskaper. Kassören skall på bank eller Plusgiro sätta in föreningens medel för föreningens räkning. För föreningens utgifter disponerar kassören och ordföranden, var för sig, föreningens handkassa, Plusgiro och bankkonto.

e) Styrelsen ska vid ett årsmöte lägga fram verksamhets- och ekonomisk berättelse för gånget verksamhetsår, som är kalenderår.

f) Revisorn ska, före utgången av februari månad, granska räkenskaperna för det gångna verksamhetsåret samt avlämna revisionsberättelse till ordförande i god tid före årsmötet.

§ 4 Möten och aktiviteter

a) möten

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet samt verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse skall skickas ut minst två veckor före mötesdagen via Lindegårdsnytt, webbsidan, Facebook-gruppen eller e-post.

Höstmötet skall hållas i september, oktober eller november. Vid höstmötet skall budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår fastställas.

Kallelse till höstmöte och kallelse till extra möte skall gå ut minst två veckor före mötesdagen.

b) aktiviteter

Medlemstidningen, Lindegårdsnytt, delas ut till medlemmarna och finns även tillgänglig på hemsidan lindegard.se. För tidningen ska en särskild redaktör utses.

Hemsidan lindegard.se uppdateras så att information och skrivelser som inkommer till föreningen via e-post på hemsidan besvaras eller i förekommande fall tas upp för beslut. För hemsidan ska en särskild redaktör utses.

Exempel på andra aktiviteter som föreningen kan genomföra är
uteaktiviteter vår eller höst.

Föreningen är huvudman för Grannsamverkare. Styrelsen för föreningen utser en huvudansvarig för dessa.

 § 5 Val, rösträtt, röstning

a) Årsmötet väljer ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare särskilt, men i övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

Ordföranden väljs på ett år, övriga väljs på två år, varvid ena året kassören och två av styrelseledamöterna väljs på två år. Sekreteraren, vice ordföranden och den tredje ledamoten väljs på två år nästföljande årsmöte.

b) Årsmötet väljer en revisor samt en revisorssuppleant på ett år i sänder.

c) Val förrättas, om någon så begär, med slutna sedlar. Vid lika röstetal vid val av föreningsfunktionär sker lottning.

d) Övriga beslut fattas genom öppen omröstning och enkel majoritet. Ordföranden har vid lika röstetal utslagsröst.

e) För varje fastighet äger endast en medlem utöva rösträtt.

f) Valbar till styrelsen eller andra poster inom föreningen är endast medlem som betalat fastställd avgift.

g) Varje medlem, som betalat fastställd medlemsavgift, äger rätt att skriftligen till årsmötet lämna in motioner och/eller frågor som hen önskar ta upp på årsmötet. Sådana motioner och/eller frågor skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet, undertecknade med namn och adress.

Motioner som kan föranleda ställningstagande på årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda före årsmötet.

Önskar styrelsen lämna fram något förslag som berör föreningens verksamhet, skall detta gå ut till medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet samt upptas som en punkt på dagordningen.

h) Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas.

l. Mötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Styrelsens ekonomiska berättelse

8. Revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av kostnadsersättning för

a) styrelsen

b) revisorerna

11. Val av ordförande för ett år

12. Val av avgående styrelseledamöter på två år
a) ena året två ledamöter samt kassör
b) andra året en ledamot jämte vice ordförande och sekreterare

13. Val av en revisor på ett år

14. Val av en revisorssuppleant på ett år.

15. Val av fyra personer i valberedningen på ett år

16. Motioner framlagda av styrelsen i stadgeenlig ordning

17. Motioner och/eller frågor som väckts i stadgeenlig tid till årsmötet

18. Övriga frågor som dock inte kan leda till beslut på årsmötet

19. Mötets avslutning

§ 6 Medlemskapet upphör

a) om medlemmen uppträder på sådant sätt att detta kan anses skada föreningens anseende

b) om medlemmen inte efter påminnelse betalat fastställda avgifter före utgången av löpande verksamhetsår.

Medlem som avyttrar sin villafastighet utgår automatiskt ur föreningen.

 § 7 Allmänna bestämmelser

För ändring av stadgarna fordras skriftligt förslag, inlämnat till styrelsen senast 14 dagar före allmänt möte.

Fastställande av ändring i stadgarna kräver beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ett årsmöte.

§ 8 Föreningens upphörande

Föreningen upphör om fyra femtedelar av de närvarande vid två efterföljande möten, det vill säga årsmöte och höstmöte, så beslutar. Det ena mötet måste vara ett årsmöte. Beslutet skall dock ha föregåtts av skriftlig information till samtliga medlemmar om förslaget.

Minst tre månader skall förlöpa mellan mötena.

Vid föreningens upphörande skall dess tillgångar disponeras enligt beslut som fattats på föreningens sista sammanträde.

Datum för ändringar av stadgarna:

VersionÄndringsdatum

Ursprungliga1928-10-07

1.11938-05-01

1.21948

1.31989

1.41993

1.51997

1.61998

1.72007

1.82018

bottom of page