top of page

Omvandlingen av “Bolidentriangeln”

Omvandlingen av “Bolidentriangeln” (området mellan Bolidenvägen, Johanneshovsvägen och tvärbanan)

ÅrstastråketStadsbyggnadsnämnden beslutade 2002-12-28  att upprätta ett planprogram för Årsta kraftledningsområde, senare kallat Årstastråket. Årstastråket som är uppdelades i 3 etapper omfattar Johanneshovsvägen från Bolidenplan till Årstafältet, Bolidenvägen, Årstavägen samt två nya gator på var sida om tvärbanans spår vid Valla torg.

Startpromemoria för planläggning av Bolidenplan, Årstastråket 3 i Enskede-Årsta-Vantör (1500-2000 lägenheter) 2014-06-12

Detaljplanen omfattar den tredje etappen och  syftar till att omvandla området runt Bolidenplan till en tät stadsdel med ett blandat innehåll av bostäder och verksamheter, integrerad med den omgivande staden. Detaljplanen ska skapa förutsättningar för mellan 1500 till 2000 nya bostäder, lokaler för allmänna funktioner, kommersiella lokaler och verksamhetslokaler. Planen ska också ta till vara och utveckla befintliga och nya parker och säkerställa grönstråk. En förbindelse till Lindeparken över eller under tvärbanan ska studeras i planskedet.

http://insynsbk.stockholm.se/Namnd/Startsida/Motessida/?recNo=7911619 (§010, Obs lång  väntan i början)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)  2015-06-11

Syftet med detaljplanen är att omvandla Bolidentriangeln inom etapp 3 till en del i en tät stadsdel integrerad med den omgivande staden. Detaljplanen ska skapa förutsättningar för ca 500 nya bostäder, ca 10 000 kvm kontor, samt kommersiella lokaler och förskolor. Detaljplanearbetet skall knytas till arbetet med en strukturplan för hela utredningsområdet kring Bolidenplan där strategiska frågor rörande tillgång till skola och förskolor, parker och grönområden samt infrastruktur ingår. Strukturplanen är en del i arbetet med att öka antalet bostäder i Årstastråkets etapp 3 enligt tidigare beslut i nämnden. Området kommer att delas i tre alternativt fyra detaljplaner, där Bolidentriangeln är först ut.

http://insynsbk.stockholm.se/Namnd/Startsida/Motessida/?recNo=8432888 (§011, Obs lång väntan i början)

Aktuellt

Enligt aktuella uppgifter har arbetet dragit ut på tiden då man inte har varit överens om infrastrukturdragningar och inriktning på exploateringen. Det finns ett planavtal tecknat med fastighetsägarna men det pågår fortfarande diskussioner om områdets utformning. Planen är att ett samrådsförslag ska vara färdigt inom ett år. Sakägare kommer att uppmärksammas när det väl är dags för samråd, övriga har möjlighet att hålla sig uppdaterade via hemsidan:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2015-08764&rid=108218&flg=0&subtyper=Start%20PM,&plantype=Start%20PM  )

Innan området utvecklas behöver detaljplanen vara färdig och det lär dröja minst 1,5 till 2,5 år. Om planen inte överklagas kan byggnationen starta efter det.

bottom of page