top of page

Områdesbevakning

Här kommer dokument och länkar som handlar om vårt närområde att samlas
___________________________________________

Samråd om Konstgjutarvägen
Staden föreslår 430 bostäder, nya förskolor och butikslokaler

Detaljplanen för Konstgjutarvägen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger i slänten mellan Bolidenvägen och Konstgjutarvägen. Här föreslår staden ca 430 nya lägenheter, förskolor och lokaler för handel. Av lägenheterna blir ca 360 bostadsrätter och ca 70 hyresrätter. Byggaktörer är JM, HSB och Stockholmshem.

Mellan husen sparas ett grönt område och nya gångstråk anläggs. Vid Bolidenvägen föreslås ett nytt torg med en livsmedelsbutik och annan service och vid Bolidenplans rondell blir det lokaler i husens bottenvåning.

Ett stort parkeringsgarage och en sopsugsanläggning byggs i bergrum under området. Byggaktör för detta är Stockholm parkering.

Byggstart för de nya bostäderna blir tidigast hösten 2019.
https://vaxer.stockholm.se/projekt/nya-bostader-forskolor-och-handelsplats-vid-konstgjutarvagen/

______________

Samråd om Allgunnen
Staden föreslår 650 bostäder, två förskolor och butikslokaler

Detaljplanen för kvarteret Allgunnen är en del av projektet Årstastråkets tredje och sista etapp. Området ligger nära Bolidenplan, mellan Bolmensvägen och Johanneshovsvägen. Båda dessa gator flyttas något för att ge plats åt de nya husen. Staden föreslår ca 650 nya lägenheter, två förskolor och lokaler för handel och service. Byggaktörer är Familjebostäder som bygger ca 150 hyresrätter, Stockholmshem, 230 hyresrätter, JM, 130 bostadsrätter och Fastpartner, 120 bostadsrätter. Byggstart för de nya bostäderna blir tidigast hösten 2019.

https://vaxer.stockholm.se/projekt/nya-bostader-och-forskolor-i-allgunnen/

____________

Korsningen Palmfeltsvägen/Hallvägen ska säkras

 

Trafiknämnden beslutade 8 mars 2018 att de obevakade övergångsställena med dubbla körfält vid korsningen Palmfeltsvägen/Hallvägen ska säkras för gående och cyklister.

Bilden visar de två övergångsställena på Palmfeltsvägen med refug på mitten och hur man reglerar hastigheten på den mest skymda filen i båda riktningarna genom avsmalning och gupp. Avsmalningen sker genom smärre breddning av gångbanan på den södra sidan, på norra sidan sker en breddning genom att kantstenen sätts i ett nytt läge. Längs södra sidan anläggs ett nytt cykelfält förbi korsningen med Hallvägen.

Arbetet är planerat att vara avslutat innan årets slut.

Omvandlingen av Slakthusområdet

Omvandlingen av “Bolidentriangeln” 

Den nya tunnelbanan

Uppdateringar januari 2018:
Utvecklingen av stadsplanen i Söderort:

http://vaxer.stockholm.se/omraden/soderstaden/

http://vaxer.stockholm.se/nyheter/2017/12/forsta-etappen-i-slakthusomradet-markavisad/

http://vaxer.stockholm.se/nyheter/2017/11/vinnare-utsedd-for-hovet–och-soderstadiontomten/

http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Arstastraket/Vision-for-framtidens-Bolidenplan/

Utvecklingen av tunnelbanans Blå linje i Söderort:
http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nackasoderort

bottom of page