top of page

Enskede gård

Enskede gård – historia och nutid

Vad är Enskede gård?
Enskede gård är en stadsdel i södra Stockholm, söder om Globen. Området tillhör stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör. Namnet kommer från den gård som området tidigare tillhörde (se mera nedan). Enskede gård var en av de första s.k. trädgårdsstäderna och började byggas redan 1907.

Området består dels av villor, med några få undantag byggda mellan 1907 och in på 1940-talet, dels av flerfamiljshus från 1930- och 1940-talen. I slutet av 1980-talet tillkom ett samlat bostadsområde med flerfamiljshus och radhus på den plats där stadens trädskola hade legat.

I området finns två större parker, Lindeparken och Enskedeparken. Enskedeparken anlades intill Enskede gård år 1840 med den engelska parken som förebild. Parkens ursprungliga arkitektur finns kvar och åtskilliga träd och växter stammar från 1800-talet.

Antalet boende i Enskede gård var 2010 närmare 3 000, antalet bostäder i småhus ca 490 och i flerbostadshus ca 870. Medelinkomsten var drygt 344 000 kronor.

Den historiska bakgrunden
De tre gårdarna Lilla och Stora Enskede och Bägersta förenades på 1700-talet under namnet Enskede med riksrådet Gustaf Palmfelt som ägare. Under 1800-talet utvecklade den dåvarande ägaren Axel Odelberg Enskede gård till ett mönsterjordbruk. Här fanns mjölkproduktion, tobaksodling, brännvinsbränneri och en stärkelsefabrik. Sonen Theodor Odelberg övertog på 1870-talet skötseln av gården och fortsatte sin fars arbete. Han var Sveriges jordbruksminister 1900-1905.

 

Enskede gård

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes år 1802. Spannmålsmagasinet (”fyrkanten”) byggdes på 1830-talet och ladugården på 1860-talet. Ladugården är nu ridhus.

Enskede gårds vidsträckta ägor köptes år 1904 av Stockholms stad. Detta var början till en mängd bostadsområden både i Stockholm och på andra håll som byggdes med inspiration från Englands och Tysklands nyanlagda trädgårdsstäder.

Läs mera om Enskede gård i Wikipedia (Enskede gård).

En mer detaljerad och intressant beskrivning (med en hel del bilder) av Enskede gårds historia och familjen Odelberg samt av Enskedeparken förr och nu finns i en utredningsrapport från 2005, Enskede gård – en historisk bakgrund.

Ett område med kulturhistoriska värden
I översiktsplanen 2010 för Stockholm utpekas Enskede gårds villa- och småstugebebyggelse som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Stockholms stadsmuseum anser att många byggnader i Enskede gård, såväl villor som flerfamiljshus, besitter stora kulturhistoriska värden.

Stadsmuseet har inventerat Stockholms ytterstad och byggnaderna har dokumenterats i ord och bild. Inventeringen har utgjort grund för en kulturhistorisk klassificering. Enskede gårds villaområde är som helhet gulmärkt, vilket betyder ”bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde”. Ett antal fastigheter har också klassificerats som gröna och de särskilt värdefulla husen, såsom själva Enskede gård, är blåmärkta.

Läs mer om detta på Stockholms stadsmuseums webbplats.

Den medeltida sigillstampen
Det har bott människor i Enskede gård långt innan den nuvarande bebyggelsen kom till. En påminnelse om forna tider fick Michael Schytt på Delägargatan när han år 2004 på sin tomt hittade en sigillstamp från medeltiden. Läs mera här 

Villaföreningens jubileumsskrifter
Villaföreningens tio-årsjubileum firandes med pompa och ståt och i en minnesskrift beskrivs de första tio åren som delvis var rätt kaotiska. Villaföreningen tog som sin första och viktigaste uppgift att  höja områdets anseende. Läs mer om detta i Minnesskrift 1928–1938.

Inför 60-årsjubileet 1988 gjorde en arbetsgrupp en djupdykning i föreningens arkiv och berättar områdets och föreningens historia i Lindegårds jubileumsskrift 1928–1988. Här redogörs år för år för vad som hänt, allt hämtat från styrelseprotokoll, årsmöteshandlingar och skrivelser.

bottom of page