top of page

Parkgruppen

Den gamla parkgruppen avslutade sin verksamhet i och med att parkplanen blev färdig. Funderingar finns på att bilda en ny grupp.

Uppgift:

Parkgruppen bildades 2010 och har till uppgift att värna om områdets parker, framför allt Enskedeparken.  Vi har en vision om att parken ska återuppstå i sin forna glans, som på Odelbergarnas tid, men vi ska också sprida information om parken till villaföreningens medlemmar.

Vid mötet i oktober 2015 beslutades att i och med att parkplanen nu finns anser vi att villaföreningens parkgrupp fullföljt sin uppgift.
Läs hela protokollet här här

Metod:

 • Att vi följer kommunens planer på utveckling och underhåll av Enskedeparken

 • Att vi initierar och gentemot berörda parter driver frågor om Enskedeparkens underhåll och utveckling

 • Att vi under maj månad anordnar en parkkväll ”Vår i Enskedeparken”

 • Att vi på uppdrag av villaföreningens styrelse eller enskilda medlemmar vidtar åtgärder som främjar skötseln av park- och grönområden i Enskede gård

Gruppen har sex medlemmar som träffas ca tre gånger per år. Däremellan sker kontakten via e-post. Gruppen har rapporteringsskyldighet till styrelsen.

Resultat:

2011-2013: Parkgruppen har bidragit till att 30 fågelholkar satts upp (2012), vi har arbetat för att området bakom den röda förskolan blev slyröjd (2012 och 2013). Vi har anordnat tre välbesökta parkkvällar med allsång och föredrag: ”Särskilt vackra träd i parken” (2011), ”Hur många fåglar ryms i en park” (2012) och “Enskedeparkens historia” (2013).

Vidare har parkgruppen under 2013:
1. Föreslagit stadsdelsförvaltningen att ställa ut fler bänkar i Enskedeparken, vilket också gjorts
2. Hejat på ett medborgarförslag om utegym i Lindeparken som lämnats till stadsdelsnämnden
3. Skrivit till stadsdelsförvaltningen om nyplantering vid t-banan, till höger om utgången mot Odelbergsvägen. Avslag, saknas pengar
4. Förberett en skrivelse till stadsdelsförvaltningen som tillika blir villaföreningens bidrag till lokal parkplan, innehållande konkreta förslag om fortsatt upprustning av Enskedeparken
5. Verkat för att ett par bord anskaffas till sofforna i lekparken vid Dammtrappgatan

Våren 2014:
- Medborgarförslag angående utegym i Lindeparken och bord till lekparken Dammtrappgatan har lämnats till stadsdelsnämnden. De två förslagen är skrivna av boende på Medlemsvägen respektive Dammtrappgatan. Dessutom efterlyses gunghästen och sandlådan i Lindeparken, vilket blev ytterligare ett medborgarförslag.
Besked hittills, avslag på utegymet.

- Parker och grönområden i ”vårt” område. Stadsdelsförvaltningen ska ta fram en lokal parkplan som beräknas bli klar under 2015 och därefter gälla i tio år. Samtliga boende har bjudits in till diverse hearings. Förutom att delta i dessa hearings har parkgruppen i föreningens namn skickat en skrivelse till stadsdelsförvaltningen (februari 2014) med synpunkter på Enskedeparken. Vi har också fått svar från parkingenjören som ansåg att våra synpunkter var värdefulla. Läs skrivelsen här

- Parkkvällarna i Enskedeparken fortsätter. Den 22 maj blev en kväll i vårens tecken med musik och sång samt ett föredrag av Nils-Erik Landell om “Floran i Enskedeparken”

Minnesanteckningar parkgruppen 22 september 2014.

Närvarande: Stina, Olle, Ulla, Ingbritt och Barbro, Susanne förhindrad.

 1. Utvärdering av vårens parkkväll i Enskedeparken. Fin kväll, bra musik, mycket folk. Vi ger oss själva godkänt

 2. Bord och bänk finns nu i lekparken på Dammtrappgatan. Gungorna rustade.

 3. Lindeparken. Medborgarförslag om gunghäst och sandlåda. Anan Westholm bortrest, återkommer ang svar på sitt förslag

 4. Parkplanen beräknas vara klar våren 2015. Parkgruppen vill gärna vara remissinstans. Barbro skriver till parkingenjören och erbjuder detta

 5. Dahliaodlingen är ett lyft för parken och området. Mycket välbesökt och de som på frivillig väg åstadkommit denna odling är värda all uppskattning. Vi stöder varmt en begäran från den gruppen att hyran som staden kräver ska utgå. Barbro skriver till styrelsen och när svar kommit, (om parkgruppens förslag bifalls) skickas en skrivelse till parkingenjören. Ett viktigt skäl är att det inte finns blommor i parken, dahliorna är de enda. Dessutom äter inte rådjuren dahlior.

 6. Beslutades att vi skulle ordna en parkkväll den 21 maj 2015 kl 18.30. Enbart musik och allsång. Stina utformar programmet, Ulla kollar med musikerna, Olle lovade stå för korvgrillningen. Föreningens ordförande välkomsthälsar. Inbjudan på ett enklare papper.

 7. Tillägg till parkplanen. Vattenspeglar saknas och likaså är trädvården eftersatt. En del träd behöver glesas ut. Barbro skriver till parkingenjören.

 8. Blommor saknas. Lökar borde sättas ut framför allt i Enskedeparken. Olle skriver ett medborgarförslag.

 9. Ett medborgarförslag om utegym i Lindeparken avslogs. Vi funderar på att återkomma i frågan. Ett utegym för barn och äldre. Ett sådant finns bortom sjön Trekanten. Barbro tar sig en tur och tittar. Ett utegym i Lindeparken ska inte vända sig till elitmotionärer utan vara mer gracilt och ha en vacker utformning. Frågan bordläggs t.v.

 10. Parkgruppens framtid. Beror mycket på hur den lokala parkplanen kommer att se ut. Vi bidar parkplanen och diskuterar sedan om vi som grupp gjort vårt, om vi ska fortsätta eller om en ny grupp ska bildas.

 11. Nästa möte 7 april 2015 kl 18.30. Delägargatan 20

Enskede gård 2014-09-25
Barbro Gustafsson

Välkomna med idéer till parkgruppen!

Barbro Gustafsson (sammankallande) barbro.agson@gmail.com
Enskede gård maj 2014

***
Minnesanteckningar från parkgruppens möte den 21 april 2015

Närvarande: Stina Hammarström, Ulla Arnell och Barbro Gustafsson

 1. Parkkvällen den 21 maj. Programmet spikades. Inbjudan delas ut mellan den 8 – 15 maj via grannsamverkarna. Barbro kontaktar tryckeriet. Vi tänker be den nytillträdde parkingenjören Pierre Persson*) hålla ett kort (högst 10 min) inlägg om de för oss mest angelägna avsnitten i den parkplan som beräknas komma i början av juni. Arvode till musikanterna 2 500 kr. Faktura till kassören, Ann-Cathrin Winsnes. Ulla Arnell skriver ut allsångsbladen. Musik och sång ca en timme. Olle Överby ansvarar för den sedvanliga korven och alla praktikaliteter i anslutning till detta. Medarbetare Lars Gustafsson. Styrelsen har godkänt budgeten för parkkvällen.

 2. Parkplanen 2015. Se ovan. Stina skickar vårt bidrag till parkplanen f.k. till Pierre Persson. Barbro ber honom skicka sex ex när planen är klar.

 3. Barbro aktualiserar på nytt önskemål om gunghäst och sandlåda i Lindeparken. Skickas till parkingenjören. Parkgruppen valde att inte gå vidare med planer om utegym och anläggande av en ”Hälsans stig” . Enskilda Lindegårdare kan givetvis ta egna initiativ.

 4. Vi vill uppmana styrelsen att på olika sätt göra reklam för boulebanan i Lindeparken. Uppmuntra till användning. Annonsera i Lindegårdsnytt. Informera på hemsidan. Försöka hitta en bouleansvarig, dvs. en person som kan vid ett par tillfällen instruera om boulespelets finesser, kanske t o m skapa en boulegrupp. Att boulebanan används vid Enskededagen i Lindeparken mm.

 5. Medborgarförslaget om lökar i parkerna, Lindeparken och Enskedeparken har glädjande nog tillstyrkts. Olle Överby väljs till ”lökansvarig” dvs. den person som håller kontakt med stadsdelsförvaltningen ang. framtida lökplantering. Parkingenjören har sagt att detta kan ske i samråd med oss. Lokaltidningen, Årsta-Enskede tidning vill vara med när de första lökarna sätts ner i höst. Olle kontaktar Eva Tornström, journalist på tidningen, när det drar ihop sig.

 6. Parkgruppens framtid. Vi ska ha ett möte på sensommaren då vi utvärderar parkkvällen, diskuterar parkplanen och vår grupps framtid. Vi har tidigare aviserat att vi ev. har gjort vårt när parkplanen har tryckts. Vi tar ställning efter sommaren.
  *) ersätts av Synnöve Adenberg

Enskede gård 2015-05-22
Barbro Gustafsson

***

Minnesanteckningar från Parkgruppens möte den 20 oktober 2015

 1. Närvarande: Olle Överby, Ingbritt Liljekvist, Stina Hammarström, Ulla Arnell och Barbro Gustafsson (sammankallande).

 2. Parkplanen. Parkplanen finns nu tillgänglig. Kan hämtas i receptionen i stadsdelsförvaltningens lokaler, Slakthusplan. Parkplanen består av två delar, ”Parkplan Enskede-Årsta-Vantör”. Del 1 ”Strategier för utveckling av parker och naturområden”och del 2 ”Beskrivning park för park och naturområden” . Båda delarna är mycket innehållsrika, varenda park och grön plätt är dokumenterad. Med utgångspunkt i tre strategier; ekologisk infrastruktur, grön karaktär samt rekreation och hälsa beskrivs samtliga grönområden. Alldeles klart framgår att grönområdena och parkerna är viktiga att värna om och att de sköts, speciellt med tanke på att staden växer och allt fler människor behöver och vill/ska ha tillgång till grönområden.

 3. Vår grupp välkomnar parkplanen och finner den grundlig, välskriven och angelägen. Däremot, rent konkreta förslag om vad som behövs/önskas, t ex mer grus på gångarna, utegym mm, finns inte beskrivet.

 4. I och med att parkplanen nu finns anser vi att villaföreningens parkgrupp fullföljt sin uppgift. Enskedeparken och Lindeparken är enligt vår mening betydligt mer välskötta och slyröjda än tidigare, fågelholkar i Enskedeparken har bekostats av villaföreningen, fler bänkar har satts ut, bord finns nu i Dammtrappsparken och i oktober i år har blomlökar planterats i såväl Enskedeparken som Lindeparken. Dahliaträdgården, som är ett enskilt initiativ, är en stor tillgång i Enskedeparken.

 5. Vårt uppdrag och vad vi åstadkommit mellan 2010-2015 finns att läsa på villaföreningens hemsida.

 6. Det händer mycket i området de närmaste åren, fler människor flyttar in, ny bebyggelse runt om, t-banelinjen förändras, Söderstaden planeras mm. Allt detta behöver vävas samman och vi vill föreslå att en ny grupp med sikte på flera framtida utmaningar bildas inom föreningen. Oavsett detta avgår parkgruppen vid nästa årsmöte, 2016, men kan givetvis ta sig an akuta ärenden fram till dess om så skulle behövas.

 7. Parkgruppen har också arrangerat vårkvällar i Enskedeparken. Vårkvällen i maj 2015 var en allsångskväll. Vi sjöng högt och ljudligt under Årsta scenfolks proffsiga ledning. Parkgruppen lämnar även ansvaret för dessa kvällar .

 8. Avslutning. Vi tackade varandra för fem roliga år i parkgruppen och vi vill tro att vi bidragit till att parkernas betydelse lyfts fram. Vi tackar också villaföreningens styrelse och dess medlemmar som villigt och glatt uppmuntrat parkgruppen och stött våra förslag till åtgärder. Sist men inte minst, det har också varit glädjande och positivt att arbeta gentemot stadsdelsförvaltningen och de personer där som ansvarar för grönområdena.

Stockholm 2015-10-21

Barbro Gustafsson, sammankallande (barbro.agson@gmail.com)

 

Lista över de lökar som ska planteras i våra parker:

NamnEnskedeparkenLindeparken

Muscari botryoides200200

Allium molly200100

Allium ursinum5050

Frittalaria meleagris200200

Allium oreophilum200100

Hyacinthoides hispanica100100

Anemone blanda300300

Lilium martagon100100

Eranthis hyemalis200200

Chinodoxa forbesii200200

Crocus tomassianus300300

Pushkinia scilloides100100

Narcissus pseudonarcissus300300

Narcissus poeticus `Recurva´100100

Corydalis solida100100

Corydalis lutea100100

Crocus speciosus100100

bottom of page